30.9.16

Antológia z diel filozofov. Od antiky až po Wittgensteina

Antológia z diel filozofov bola objemná desaťzväzková edícia, ktorá vychádzala medzi rokmi 1966 a 1977. Hlavným redaktorom bol jeden z najvýznamnejších slovenských filozofov 20. storočia Igor Hrušovský (v 30. rokoch aktívny v avantgardnom hnutí). 

Antológie predstavujú reprezentatívny výber z diel západného filozofického myslenia od antiky, cez renesanciu, osvietenstvo až do prvej polovice 20. storočia. Vydanie edície bolo kultúrnou udalosťou v česko-slovensku a svojím rozsahom bola pozoruhodným počinom v celom východnom bloku.

Knihy vyšli v grafickej úprave Emila Bačíka. Boli väčšieho formátu a mali 500 až 800 strán. Zväzky nevychádzali chronologicky. Ako prvé štyri vyšli v druhej polovici 60. rokov Humanizmus a renesancia (1966), Novoveká empirická a osvietenská filozofia (1967), Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo (1967) a Logický empirizmus a filozofia prírodných vied (1968).

Všetky zväzky vyšli v jednom vydavateľstve, ktoré v tých časoch fungovalo pod rôznymi názvami (Vydavateľstvo politickej literatúry, Epocha, Pravda).

Edícia Antológia z diel filozofov patrí spolu s edíciou Filozofické odkazy (Pravda), edíciou Ad fontes (Kalligram) a dvoma edíciami Filozofia do vrecka (Archa, Kalligram) k najzaujímavejším edičným počinom v oblasti vydávania filozofických diel na Slovensku.


Súpis edície Antológia z diel filozofov /VPL, Epocha, Pravda 1966 - 1977/I. Predsokratici a Platón 
Epocha, Bratislava 1970, 544 strán, náklad 4.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík
redaktor zväzku Jaroslav Martinka, zostavil Jaroslav Martinka
preložili Július Špaňár a Miloslav Okál

obsah: Milétska škola, Pytagorovci, Xenofanes, Herakleitos a Kratylos, Eleatská škola, Poeleatská prírodná filozofia, Atomisti, Sofisti, Faleas a Hippodamos, Platón


II. Od Aristotela po Plotina 
Pravda, Bratislava 1973, 672 strán, náklad 4.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík 
redaktor zväzku Jaroslav Martinka, zostavil Jaroslav Martinka
preložili Július Špaňár a Miloslav Okál

obsah: Aristoteles, Teofrastos, Stoici, Epikuros, Plotinos

  
III. Patristika a scholastika 
Pravda, Bratislava 1975, 550 strán, náklad 5.000 ks,
obálka a väzba Emil Bačík, redaktori zväzku Igor Hrušovský a Jaroslav Martinka
zostavil Igor Hrušovský
prekladatelia neuvedení

obsah: Aurelius Augustinus, Johannes Scotus Eriugena, Anzelm Canterburský, Pierre Abélard, Tomáš Akvinský, Roger Bacon, Johannes Duns Scotus, William Occam


IV. Humanizmus a renesancia 
Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1966, 628 strán, náklad 4.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík, redaktor zväzku Ján Kocka
zostavili Igor Hrušovský, Ján Kocka a Mikuláš Pažítka
preložili Jozef Hrabovský, Július Špaňár, Ondrej Nemlaha, Mikuláš Pažítka, Oľga Gajdošová-Toscano a Ján Kocka

obsah: Pietro Pomponazzi, Mikuláš Kuzánsky, Bernardino Telesio, Giordano Bruno,Francis Bacon, Niccolo Machiavelli, Desiderius Erasmus, Thomas More, Leonardo da Vinci,Mikuláš Kopernik, Galileo Galilei


V. Novoveká empirická a osvietenská filozofia
Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1967, 544 strán, náklad 4.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík
redaktor zväzku Teodor Münz; zostavili Teodor Münz, Ján Kocka, Michal Krajčovič a Milan Zigo
preložili Ján Kocka, Viktor Thieben, Michal Krajčovič, Milan Zigo, Teodor Münz a Viera Szatmáry-Vlčková

obsah: John Locke, Geoge Berkeley, David Hume, Etienne Bonnot de Condillac, Julien Offroy de La Mettrie, Claude Adrien Helvétius, Denis Diderot, Paul Heinrich Dietrich D´Holbach, Jean Jacques Rousseau, Ludwig Feuerbach


VI. Novoveká racionalistická filozofia
Epocha, Bratislava 1970, 784 strán, náklad 4.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík 

obsah: René Descartes, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Immanuel Kant, Fichte, Schelling, HegelVII. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo
Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1967, 614 strán, náklad 4.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík 
redaktori zväzku Igor Hrušovský a Milan Zigo; zostavili Igor Hrušovský a Milan Zigo
preložili Pavol Palatín, Ján Kocka, Jiří Suchý, Peter Hrivnák, Milan Zigo, Elemír Terray, Jozef Bžoch, Július Šefránek, Teodor Münz a Ján Šefránek

obsah: Auguste Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Ernst Mach, Henri Poincaré, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Herman Cohen, Paul Natorp, Wilhelm Windelband, Henrich Rickert, Wilhem Dilthey


VIII. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus
Epocha, Bratislava 1969, 604 strán, náklad 4.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík
redaktor zväzku Ján Bodnár; zostavili Ján Bodnár, Michal Krajčovič, Ján Patočka a Elena Várossová
preložili Evelína Bodnárová, Viktor Thieben, Elena Várossová, Michal Krajčovič, Bohumil Velehrad, Irma Knézlová, Ondrej Nemlaha, Jan Patočka a Ján Bodnár

obsah: William James, John Dewey, Henri Bergson, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, George Santayana, Benedetto Croce, Edmund Husserl, Alfred North Whitehead


IX. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied
Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1968, 542 strán, náklad 4.000 ks,
obálka a väzba Emil Bačík
redaktor zväzku Ján Bodnár; zostavili Ján Bodnár, Pavel Cmorej, Igor Hrušovský a Augustín Riška
preložili Viktor Thieben, Pavel Cmorej, Július Švihran, Augustín Riška, Rudolf Zajac a Ján Bodnár

obsah: Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Phillip Frank, Werner Heisenberg, Hans Reichenbach

X. Marxisticko-leninská filozofia
Pravda, Bratislava 1977, 800 strán, náklad 15.000 ks
obálka a väzba Emil Bačík

Karpatský lovec, Pezinok, september 2016

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára